ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

សេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញ សេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញ

ផ្លូវហោះហើរនិងកាលវិភាគ

Flight Number From To Day of Week Air Craft Departure Estimated Departure Estimated Arrival Arrival
PNH-REP-PNH
K6 7111 25-Mar-18 27-Oct-18 _2_____ A320 PNH 16:05 16:50 REP
K6 7111 18-May-18 27-Oct-18 ____5__ A320 PNH 16:05 16:50 REP
K6 7111 19-May-18 27-Oct-18 _____6_ A320 PNH 16:05 16:50 REP
K6 7111 5-Jul-18 27-Oct-18 ___4___ A320 PNH 16:10 16:50 REP
K6 105 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR PNH 10:05 11:00 REP
K6 109 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR PNH 13:55 14:50 REP
K6 117 25-Mar-18 27-Oct-18 12__56_ ATR PNH 19:45 20:40 REP
K6 117 25-Mar-18 12-May-18 __3____ ATR PNH 19:45 20:40 REP
K6 117 16-May-18 27-Oct-18 __3____ A320 PNH 18:00 18:40 REP
K6 117 25-Mar-18 28-Jun-18 ___4___ A320 PNH 18:00 18:40 REP
K6 117 5-Jul-18 27-Oct-18 ___4___ ATR PNH 19:45 20:40 REP
K6 117 25-Mar-18 6-May-18 ______7 A320 PNH 18:00 18:40 REP
K6 117 13-May-18 1-Jul-18 ______7 ATR PNH 19:45 20:40 REP
K6 117 08-Jul-18 27-Oct-18 ______7 A320 PNH 18:00 18:40 REP
K6 108 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR REP 15:25 16:25 PNH
K6 116 25-Mar-18 27-Oct-18 12_456_ ATR REP 18:10 19:00 PNH
K6 116 25-Mar-18 6-May-18 ______7 A320 REP 18:10 19:00 PNH
K6 116 13-May-18 1-Jul-18 ______7 ATR REP 18:10 19:00 PNH
K6 116 08-Jul-18 27-Oct-18 ______7 A320 REP 18:10 19:00 PNH
K6 116 25-Mar-18 27-Oct-18 __3____ ATR REP 18:10 19:00 PNH
K6 118 25-Mar-18 27-Oct-18 12__567 ATR REP 21:15 22:05 PNH
K6 118 25-Mar-18 9-May-18 __3____ ATR REP 21:15 22:05 PNH
K6 118 17-May-18 30-Jun-18 ___4___ A320 REP 21:15 22:00 PNH
K6 118 5-Jul-18 27-Oct-18 ___4___ ATR REP 21:15 22:00 PNH
K6 7102 16-May-18 27-Oct-18 __3____ A320 REP 7:20 8:05 PNH
K6 7102 25-Mar-18 27-Oct-18 ___4___ A320 REP 7:20 8:00 PNH
K6 7102 18-Jul-18 27-Oct-18 ____5__ A320 REP 7:20 8:00 PNH
K6 7102 25-Mar-18 12-May-18 _____6_ A320 REP 7:30 8:05 PNH
K6 7102 19-May-18 27-Oct-18 _____6_ A320 REP 6:50 7:30 PNH
K6 7102 25-Mar-18 ______7 A320 REP 7:20 8:00 PNH
K6 7102 20-May-18 27-Oct-18 ______7 A320 REP 7:20 8:00 PNH
Route REP-KOS-REP
K6 131 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR REP 10:15 11:20 KOS
K6 133 On 25 & 28 Mar 2018 __3___7 ATR REP 18:00 19:05 KOS
K6 130 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR KOS 12:05 13:10 REP
K6 132 On 25 & 28 Mar 2018 __3___7 ATR KOS 19:35 20:40 REP
II. International Flight
Route PNH-SGN-PNH
K6812 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR PNH 6:50 7:50 SGN
K6816 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR PNH 21:10 22:10 SGN
K6818 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR PNH 16:55 17:55 SGN
K6819 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR SGN 8:30 9:25 PNH
K6817 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR SGN 12:25 13:25 PNH
K6813 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR SGN 18:30 19:30 PNH
Route REP-SGN-REP
K6 808 25-Mar-18 27-Oct-18 1______ A320 REP 9:50 11:10 SGN
K6 808 25-Mar-18 27-Oct-18 _234567 ATR REP 11:35 13:05 SGN
K6 824 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR REP 13:35 15:05 SGN
K6 822 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR REP 21:20 22:45 SGN
K6 809 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR SGN 8:10 9:40 REP
K6 825 25-Mar-18 27-Oct-18 1______ A320 SGN 12:00 13:15 REP
K6 825 25-Mar-18 27-Oct-18 _23__6_ ATR SGN 13:40 15:10 REP
K6 825 25-Mar-18 27-Oct-18 ___45_7 ATR SGN 13:40 15:00 REP
K6 821 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR SGN 16:00 17:20 REP
Route KOS-SGN-KOS
K6 838 25-Mar-18 27-Oct-18 __3_5_7 ATR KOS 10:20 11:40 SGN
K6 839 25-Mar-18 27-Oct-18 __3_5_7 ATR SGN 8:30 9:45 KOS
Route REP-DAD-REP
K6 840 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR REP 15:45 17:35 DAD
K6 841 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR DAD 18:15 20:25 REP
Route PNH-CAN-PNH
K6 668 25-Mar-18 27-Oct-18 1__4__7 A320 PNH 8:45 12:35 CAN
K6 668 25-Mar-18 27-Oct-18 _2___6_ A320 PNH 8:35 12:15 CAN
K6 668 16-May-18 27-Oct-18 __3_5__ A320 PNH 8:30 12:15 CAN
K6 669 25-Mar-18 27-Oct-18 1__4__7 A320 CAN 13:45 15:30 PNH
K6 669 25-Mar-18 27-Oct-18 _2___6_ A320 CAN 13:25 15:15 PNH
K6 669 16-May-18 27-Oct-18 __3____ A320 CAN 13:25 15:05 PNH
K6 669 18-May-18 27-Oct-18 ____5__ A320 CAN 13:25 15:30 PNH
Route REP-PEK-REP
K6 960 25-Mar-18 27-Oct-18 __3___7 A320 REP 20:20 2:10 PEK
K6 960 25-Mar-18 27-Oct-18 ____5__ A320 REP 20:20 2:20 PEK
K6 961 25-Mar-18 12-May-18 1__4_6_ A320 PEK 3:10 7:25 REP
K6 961 14-May-18 27-Oct-18 1__4_6_ A320 PEK 3:10 7:15 REP
Route REP-HGH-REP
K6 956 25-Mar-18 27-Oct-18 1___5__ A320 REP 15:50 20:35 HGH
K6 956 25-Mar-18 27-Oct-18 __3____ A320 REP 15:55 20:35 HGH
K6 957 25-Mar-18 27-Oct-18 1_3_5__ A320 HGH 21:35 0:35 REP
Route REP-NNG-REP
K6 945 25-Mar-18 27-Oct-18 _2____6_ A320 REP 17:15 20:10 NNG
K6 945 5-Jul-18 27-Oct-18 ___4___ A320 REP 17:15 20:10 NNG
K6 946 25-Mar-18 27-Oct-18 _2______ A320 NNG 21:00 22:00 REP
K6 946 25-Mar-18 12-May-18 ______6_ A320 NNG 21:00 22:05 REP
K6 946 19-May-18 27-Oct-18 ______6_ A320 NNG 21:00 22:00 REP
K6 946 5-Jul-18 27-Oct-18 ___4___ A320 NNG 21:00 22:00 REP
Route PNH-HAK-PNH
K6 914 25-Mar-18 27-Oct-18 1______ A320 PNH 17:10 19:55 HAK
K6 915 25-Mar-18 27-Oct-18 1______ A320 HAK 21:05 21:55 PNH
Route REP-CGO-REP
K6 958 25-Mar-18 11-May-18 __3_5_7 A320 REP 8:10 13:10 CGO
K6 958 13-May-18 27-Oct-18 __3_5_7 A320 REP 6:10 10:55 CGO
K6 959 25-Mar-18 11-May-18 __3_5_7 A320 CGO 14:00 17:05 REP
K6 959 13-May-18 27-Oct-18 ______7 A320 CGO 12:15 15:30 REP
K6 959 16-May-18 27-Oct-18 __3____ A320 CGO 12:15 15:00 REP
K6 959 18-May-18 27-Oct-18 ____5__ A320 CGO 12:15 15:05 REP

Note:

 • Flight Days: 1 = Monday; 2 = Tuesday; 3 = Wednesday; 4 = Thursday; 5 = Friday; 6 = Saturday; 7 = Sunday

ទំនាក់ទំនងយើង

ទីស្នាក់ការកណ្តាលCambodia Angkor Air

 

ផ្នែកទទួលបន្ទុកទំនិញ

ទូរស័ព្ទ: 855 23 660 0026
អ៊ីម៉ែល: cargo.k6@angkor-air.com

បច្ចុប្បន្នយើងមានតំណាងលក់សំបុត្រទាំងតាមបណ្តាញនិងនៅក្រៅបណ្ដាញ។ភ្នាក់ងារលក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតយ៉ាងពេញលេញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សំបុត្រគ្រប់គ្រាន់អោយទីផ្សារ។សូមទាក់ទងជាមួយស្ថាប័នតំណាងរបស់យើងខ្ញុំនៅអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

ការលក់សំបុត្រលើបណ្តាញ

ទីផ្សារកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំរិតKasimex
អាសយដ្ឋាន: ជាន់ទី12, # 445, អគារភ្នំពេញ, មហាវិថីព្រះមុនីវង្សកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: 855 23 964 688
HP: 855 69 909 561
អ៊ីម៉ែល: cargo.reservation@kasimex.com.kh

 

ផ្សារប្រទេសថៃ

ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំរិតAviation Solution
អគារSGroup , បន្ទប់302, ជាន់ទី3, 1091 / 173-174 ផ្លូវ NewPetch Rajthevee បាងកក10400, ប្រទេសថៃ

ទូរស័ព្ទ: 662-651 6914662-651 6914
HP: 66-81-172 5150
អ៊ីម៉ែល: rsvation@aviationsolutions.co.th

 

ទីផ្សារប្រទេសវៀតណាម

ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំរិត Viet Aviation
24 ផ្លូវ Truong Son សង្កាត់ទី 2, ស្រុកតាន់ប៊ិញ, ទីក្រុងហូជីមិញ, វៀតណាម

ទូរស័ព្ទ: 84 8 73082626
HP: 84 947 061506
អ៊ីម៉ែល: sales@viet-aviation.com.vn

 

ទីផ្សារស៊ាងហៃនិងហាងហ្សូ

ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំរិត Shanghai RIJIN TOP
RM218, អគារ3, លេខ1026 ផ្លូវ EightShiWan, Pudong New Area, ក្រុងស៊ាងហៃ201202ចិន

ទូរស័ព្ទ: 8621 5096 8260
HP: 8613 918 105 290
អ៊ីម៉ែល: topair@topexpress.com.cn

 

ទីផ្សារក្វាងចូវ:

ក្រុមហ៊ុន Guangzhou Jet Sun Logistic
លេខ237, អគារ Customs Business, Logistic Zone, ព្រលានយន្តហោះBaiyun ក្វាងចូវ ប្រទេសចិនPR

ទូរស័ព្ទ: 8620 3679 8123
HP: 8613 8027 92358
អ៊ីម៉ែល: jetsun99@126.com


 

ក្រៅបណ្ដាញសំបុត្រ

ទីផ្សារតៃវ៉ាន់:

ក្រុមហ៊ុន Euro Express
ជាន់ទី5, 62, Sec2, ផ្លូវ Nan King E តៃប៉ិ10457 តៃវ៉ាន់

ទូរស័ព្ទ: 8862 2522 2352
HP: 8869 2022 2972
អ៊ីម៉ែល: dieterchen@euro.com.tw

យន្ដហោះនិង ULD

Aircraft

A321-200Airbus 321-200មានសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនប្រមាណ12.000kg ។សូម្បីតែនៅពេលដែលអ្នកដំណើរបានអង្គុយគ្រប់កន្លែងក្តី ប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញបានទម្ងន់ពី3000kg ដល់4000kg ។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមអាកាសចរណ៍ (ULD)
រួមសហការរវាងakh និងPKC

 • + AKH:
  វិមាត្រ: 153 x 156 x 114 (W L H)សង់ទីម៉ែត្រ
  ទម្ងន់ទាំងសំបក: 90kg
  ទម្ងន់អតិបរមា: 1,134kg
 • + PKC
  វិមាត្រ: 147 x 152 x 112 (W L H)cm
  ទម្ងន់ទាំងសំបក: 74kg
  ទម្ងន់អតិបរមា: 1134kg

កាប៊ីន

 • + បន្ទប់បើកបរ៖អាចទាញយកជាAVI (Audio Video Interleave)
  ទ្វារទំហំ: 181 x 123 (ទទឹង - កម្ពស់) សង់ទីម៉ែត្រ
  ទម្ងន់: 5,670kg
  សីតុណ្ហាភាព: 5-26 oC
 • + កាប៊ីនក្រោយ៖ មិនអាចទាញយកជាAVI បានទេ
  ទ្វារទំហំ: 181 x 123 (ទទឹង - កម្ពស់) សង់ទីម៉ែត្រ
  ទម្ងន់៖7.167គីឡូក្រាម (រួមបញ្ចូលទាំងបរិមាណទំនិញបន្ថែមចំនួន1.497គីឡូក្រាម)
  សីតុណ្ហាភាព: 5 oC

ULD

មានប្រយោជន៍

How to calculate dimensional weight

របៀបរៀបចំអោយការដឹកជញ្ជូនទំនិញ

អ្នកបានរៀបចំទំនិញរួចរាល់ដើម្បីផ្ញើបានហើយមែនទេ?
ដើម្បីបំពេញបានគោលបំណងនិងតម្រូវការអំពីការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនាបច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង្គរកម្ពុជាត្រូវអនុលោមតាមការទទួលយកទំនិញប្រកបដោយហ្មត់ចត់។
ដំណើរការនេះបានស្នើអោយទមនិញរបស់អតិថិជនត្រូវបានរៀបចំជារួចរាល់សម្រាប់ដំណើរការដឹកជញ្ជូនតាមការកំណត់ដូចខាងក្រោម:

 • ទំនិញបញ្ជូនឱ្យទៅត្រូវមានការកំណត់និងបទបញ្ញាត្តិនៃពន្ធនិងច្បាប់ទាំងឡាយ និងការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលទៀត និងការកំណត់ផ្សេងៗស្ដីអំពីការដឹកចញ្ចូនទំនិញ ដែលអ្នកផ្ញើទំនិញឬអ្នកទទួលភ្ញៀវក៏ត្រូវគោរព។
 • តាមការកំណត់ថាទំនិញត្រូវបានរៀបចំតាមលំដាប់ច្បាស់លាស់ខ្ចប់កញ្ចប់ត្រឹមត្រូវនិងដឹកជញ្ជូនតាមការកំណត់របស់IATA ហើយក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យា (waybill អាការចរណ៍) ។
 • ទំនិញទាំងឡាយត្រូវបានបញ្ជូនតាមការកំណត់អំពីពេលវេលានិងការចុះបញ្ជីផ្ញើគឺត្រូវតែទទួលបានការបញ្ជាក់ពីកន្លែងចាប់ផ្តើមដំណើរដល់ទីមកដល់។
 • ទំហំនិងទម្ងន់ទំនិញត្រូវស្របអំពីពេលវេលាដែលបានទទួល។

waybill អាកាសចរណ៍

 • ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត 600a របស់IATA អំពីwaybill អាកាសចរណ៍ ត្រូវសរសេរច្បាស់ ត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រាន់អំពីទម្ងន់ បរិមាណទំហំនិងលក្ខណះនៃទំនិញនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗតាមសំណូមពររបស់ស្ថាប័នគយនិងសន្តិសុខ។
 • ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត 600B របស់IATA អំពីwaybill អាកាសចរណ៍ ត្រូវមានលក្ខណះនៃកិច្ចសន្យាក្នុងច្បាប់ដើម1, 2, និង3នេះ។
 • តាមការកំណត់ក្នុងអនុសាសន៍ 1670 របស់ IATA គឺការដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយអេឡិចត្រូនិក (EDI) ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មាននានារបស់waybills អាកាសចរណ៍(E-Air ជាwaybill អាកាសចរណ៍អេឡិចត្រូនិក) ក៏បានទទួលដែរ (នៅក្នុងករណីនៃតំណាងមានការអនុញ្ញាត) និងត្រូវគោរពនីតិវិធីនិងបទដ្ឋាននៃIATA ។
 • ប្រសិនបើអនុវត្ត ព័ត៌មានHAWB ពេញលេញគឺត្រូវមានទិន្នន័យសម្រាប់ការបញ្ចូលបញ្ចូលដោយដៃឬតាមរយៈការបញ្ជូនអេឡិកត្រូនិកឬ Air Canada ឬដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អាជ្ញាធរគយ។

ចំណាំ: ខ្លឹមសារទាំងឡាយត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់waybill អាកាសចរណ៍អាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបង់ប្រាក់ដែលបានរំពឹងទុក ។សេចក្ដីជូនដំណឹងកែសម្រួលត្រូវបានជូនតាមអាស័យដ្ឋានអែម៉ាយអេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកទទួល។
សំណុំឯកសារ

 • នៅក្នុងការអនុលោមតាមអនុសាសន៍ការអនុវត្តនៃសមាគមIATA នៅ1601ឯកសារទាំងអស់ដែលបានទាមទារសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញគឺកំណត់លក្ខណៈនិងឯកសារនាំចេញនាំចូលតាមការចាំបាច់ដើម្បីផលិតដល់អតិថិជនទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលឬទីភ្នាក់ងារណាមួយត្រូវតែបំពេញនិង / ឬការធ្វើតេស្តនិងឯកសារត្រូវតែអមwaybill អាកាសចរណ៍។
 • នៅក្នុងការអនុលោមតាមអនុសាសន៍លេខ1670របស់IATA ដោយប្រើទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក (EDI) ដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យនេះនិងបំពេញតាមបែបបទផ្សេងៗ។

គូសសញ្ញាចំពោះទំនិញ

 • តាមការកំណត់ក្នុងសេចក្ដីសម្រេចចិត្តលេខ 606 របស់IATA ដែលជាទំនិញទាំងអស់ត្រូវគូសសញ្ញាតាមវិធីដូចខាងក្រោម៖ ឬកញ្ចប់ទាំងអស់ត្រូវបានបង្ហាញឈ្មោះអាស័យដ្ឋានផ្លូវឈ្មោះទីក្រុងរបស់អ្នកទទួលទំនិញរួមទាំងលេខកូដហ្ស៊ីបឬលេខកូដប្រៃសណីយ៍ដូចជានៅលើwaybill អាកាសចរណ៍ឬព័តមាននេះត្រូវបានបង្ហាញនៅលើកញ្ចប់មួយឬច្រើន។

ការវេចខ្ចប់

 • តាមការកំណត់ក្នុងសេចក្ដីសម្រេចចិត្តលេខ 1601របស់IATA នេះ ទំនិញត្រូវបានវេចខ្ចប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់ដើម្បីធានាថាការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយត្រឹមត្រូវ សុវត្ថិភាពដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនបណ្តាលឱ្យរងរបួសឬខូចទំនិញឬទ្រព្យសម្បត្តិ។
 • ទំនិញគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានវេចខ្ចបើតាមការកំណត់របស់IATA សម្រាប់ទំនិញគ្រោះថ្នាក់។
 • កញ្ចប់សំរាប់វត្ថុមានតម្លៃឬទំនិញមានតម្លៃពិសេសត្រូវបានវេចខ្ចប់ក្នុងធុងដែលមានការវាស់28,3dm3 (30,5cm x 30,5cm x 30,5cm ) ឬ (12 x 12 x 12 / 1,728ក្នុងម៉ាស់) ឬខ្ពស់ជាងនេះ

បិទស្លាកកញ្ចប់

 • តាមការកំណត់ក្នុងសេចក្ដីសម្រេចចិត្តលេខ 1601របស់IATA នេះស្លាកត្រូវបានបង្ហាញគ្រប់គ្រាន់និងស្លាកចាសនិងសញ្ញាផ្សេងៗត្រូវលុចចោល។ទំនិញត្រូវមានស្លាកសម្គាល់ក្នុងកញ្ចប់និមួយៗ។ក្នុងករណីសម្រាប់ទំនិញពិសេស (ងាយខូច, សត្វរស់, ល ... ) ត្រូវបានបិទស្កាលនៅលើកញ្ចប់ទាក់ទងនឹងផ្នែកទន់របស់ទំនិញ។បិទស្លាកសម្រាប់ទំនិញគ្រោះថ្នាក់តាមការកំណត់របស់IATA ចំពោះទំនិញគ្រោះថ្នាក់។

សេចក្តីប្រកាសនាំចេញទំនិញគ្រោះថ្នាក់

 • អ្នកផ្ញើទំនិញត្រូវចុះហត្ថលេខានិងបំពេញបែបបទតាមការកំណត់ជាធរមានអំពីទំនិញគ្រោះថ្នាក់។ប្រសិនបើការបញ្ជូនទំនិញអាចរួមបញ្ចូលទំនិញគ្រោះថ្នាក់ គឺទំនិញគ្រោះថ្នាក់នេះត្រូវបានកំណត់ច្បាស់នៅលើwaybill អាកាសចរណ៍។