ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

កក់ការហោះហើរ កក់ការហោះហើរ

សំបុត្រអេឡិចត្រូនិច

សំបុត្រអេឡិចត្រូនិចeTicketជាប្រភេទសំបុត្រមានសសេរនូវព័ត៌មានទូទាត់របស់លោកអ្នកដែលត្រូវបានចេញនិងផ្ដល់អោយលោកអ្នកនៅពេលលោកអ្នកបានបំពេញរួចរាល់បែបបទទិញសំបុត្រលើអ៊ីនធឺណែតឬនៅតាមភ្នាក់ងារលក់សំបុត្រ

 

សំបុត្រអេឡិចត្រូនិចeTicketរួមមាន(អាចនឹងមានតទៅទៀត)ព័ត៌មាននានាខាងក្រោម៖
 • លេខសំបុត្រចេញផ្សាយ ភ្នាក់ងារដែលចេញផ្សាយ ទីកន្លែងផ្ដល់សំបុត្រ
 • លេខកូដកក់កន្លែង
 • ឈ្មោះអ្នកដំណើរ
 • លេខសំបុត្រ ថ្ងៃផ្ដល់ ដំណើរជើងហោះហើរ ស្ថានភាពកក់សំបុត្រ
 • ព័ត៌មានជើងហោះហើរ៖ លេខជើងហោះហើរ ប្រតិបត្តិជើងហោះហើរ កាលបរិច្ឆេទហោះហើរ។
 • លំអិតតម្លៃសំបុត្រនិងការទូទាត់៖ លំអិតតម្លៃសំបុត្រ ពន្ធ ចំនាយផ្សេងៗ រូបភាពទូទាត់។
 • លក្ខ័ណ្ឌសំបុត្រ ឥវ៉ាន់អនុញ្ញាត

Kiosk Check-in (Self-service)

Keeping development and improvement our service, K6 has now activated new self-service check-in called Kiosk Check-In where available for check-in all flights departing from SGN which effective on/after 11April2019. With Kiosk Check-In, passengers could use 24 hours to 1 hour before flight departure. Further usage method, K6 SGN staff could be the assistance.

Technology has been developed time to time and most carriers have improved their own service to attract passengers. At the same time, Cambodia Angkor Air, IATA code is K6, has also developed new self-service called Kiosk which allow passengers to perform their own check-in at the airport.

Currently our carrier has activated Kiosk at Tan Son Nhat International Airport, IATA code is SGN, that allow all of K6 flights departure from SGN to Sihanouk Ville International Airport (KOS), to Siem Reap International Airport (REP), and to Phnom Penh International Airport (PNH).

Condition and procedure of Kiosk

 • Kiosk will open for allow check-in within 24 hours and close 1 hour before departure (passengers can select seat and print boarding pass).
 • Kiosk Check-In available for 2 languages such as English and Vietnamese.
 • There are 5 ways to check-in; check-in by scan passport, PNR, Ticket Number, Flight Number or Frequent Flyer Number.
 • After passengers fill all required information completely, please click on Print Boarding Pass to get the boarding.
 • Passengers have to present at the check-in counter within 2 to 1 hour before departure for verify travel document (to avoid the off load at the boarding gate if they have no enough travel document as required by destination countries).
 • Crossing security check and immigration as usual process.

Note: Passengers must be presented at the boarding gate 40 minutes before departure.

Map:

Web Check-in/Mobile Check-in

Nowadays airports are being shaped by new digital initiatives; completely transforming not only the passenger experience, but also the design of airports themselves. So, we would like to introduce DXCI (Digital Experience Check-in) which served anytime/anywhere with minimal time and effort for passengers to experience the self-service check-in. Currently our carrier has activated DXCI for all routes which departure from PNH (Phnom Penh International Airport), KOS (Sihanoukville International Airport), REP (Siem Reap International Airport), DAD (Da Nang International Airport) and SGN ( Tan Son Nhat International Airport).

Condition and Procedure
 • Go through Cambodia Angkor Air website and click the Check-In Option.
 • Fill with your booking code and your last name. For other option you can search with your ticket number and name.
 • Please follow the instruction through pages.
 • There are three choices to get the boarding pass such as Print the Boarding pass, Email the Boarding pass (print out after) and View the boarding pass (scan QR code directly by mobile).
 • DXCI/Mobile check-in available for 24h to 1h before departure time and must be at the check-in counter to check baggage and verify the travel documents.
 • Crossing security check and immigration (apply only International Flight) as usual process.
 • Passengers have to arrive at the boarding gate 40 minutes before departure (30 minutes before departure apply for domestic flight).
Check-In through mobile phone

Check-In through mobile phone

BUSINESS CLASS

 • Here's a glimpse of our premium facilities and services that you can expect when you choose to be our Business Class Passengers:
  • Priority check-in with business class counter
  • Business class lounge services
  • Last invite to boarding or at passenger convenient time for boarding
  • Business class seat
  • Business class meal
  • Two pieces of 32 KG checked baggage
  • One piece of 07 KG hand baggage
  • Priority disembark
  • Priority baggage claim

 

 • Only Apply for routes: 

-Phnom Penh – Ha Noi – Phnom Penh 
-Siem Reap – Ha Noi – Siem Reap 
-Phnom Penh – Guangzhou – Phnom Penh 
-Phnom Penh – Shanghai – Phnom Penh  
-Phnom Penh – Zhengzhou – Phnom Penh

Fare Types & Rule

Document of General rule 2023 (V.13)